Polityka prywatności

Polityka prywatności
Serwisu internetowego misa.gusti.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Korzystając z oferowanych przez nas usług, powierzasz nam swoje informacje. Te dane są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który przedstawia zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

3. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest MISA Jarosław Golonka, NIP 7393460712, ul. Lelewela 7/6, 11-041 Olsztyn

4. Użytkownikiem Serwisu są wszystkie osoby fizyczne, które odwiedzają Serwis lub korzystają z usług Serwisu.

5. Adresatem Serwisu nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator w sposób celowy oraz świadomy nie przetwarza danych osobowych takich jednostek.

6. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie operacja wykonywane na danych osobowych.

 

§ 2
Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:

a) w przypadku gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą

b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a Użytkownikiem Serwisu.

2. W ramach Serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu. Brak podania danych przez Użytkownika Serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika Serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.

5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

6. Użytkownik Serwisu, w przypadku gdy Serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:  ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024),  ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm).

 

§ 3
Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.

1. Zgodnie z ustawą RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

1.1. Prawo dostępu do własnych danych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

1.2. Prawo do sprostowania danych - Użytkownik ma prawo żądania od Administratora sprostowania nieprawidłowych danych, które go dotyczą.

1.3. Prawo do usunięcia danych - Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
a) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
b) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

1.5. Prawo do sprzeciwu - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

1.6. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

1.7. Realizacja powyższych uprawnień Użytkowników Serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

1.8. Dla realizacji uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez: wysłanie żądania w formie mailowej na adres: misaolsztyn@gmail.com lub przesłanie żądania w formie pisemnej na adres: ul. Lelewela 7/6, 11-041 Olsztyn.

 

§ 4
Zasady bezpieczeństwa

1. Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo  danych a także o bezpieczeństwo urządzeń, z których korzysta. Użytkownik powinien kontrolować regularnie czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim mają najnowsze aktualizacje.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Stosowane są certyfikaty SSL.

3. W celu zalogowania się na Konto należy podać login i hasło dostępu. Hasło dostępu istnieje w formie zaszyfrowanej. Logowanie a także sama rejestracja odbywa się w bezpiecznym połączeniu https.

 

§ 5
Pliki ”COOKIES”

1. W celu prawidłowego działania Serwisu zastosowana została technologia plików Cookies. Są to małe fragmenty tekstu, które są wysyłane do przeglądarki Użytkownika. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlanie stron internetowych według preferencji danego Użytkownika.

2. Pliki Cookies nie zawierają wirusów ani złośliwych oprogramowań.

3. Pliki Cookies zaszyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików Cookies.

5. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
- świadczenie usług reklamowych;
- analiz i badań oglądalności;
- uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie;
- utrzymywanie sesji Użytkownika;
- konfiguracji Serwisu;
- dostosowanie zawartości stron do preferencji Użytkownika.